Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji nr 1/2014
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady wydatkowania środków publicznych przez Fundację.


§ 2

1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
1)      regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
2)      zamówieniu – należy przez to rozumieć umowy odpłatne, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
3)      zamawiającym – należy przez to rozumieć Fundację im. Zofii i Witolda H. Paryskich;
4)      cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.385);
5)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Regulamin pomija cytowanie i powoływanie się na właściwe definicje i uregulowania ustawy.

§ 3

Zamawiający wydatkuje środki publiczne w sposób zapewniający zachowanie równego traktowania i uczciwej konkurencji.


§ 4

Zamawiający wydatkuje środki publiczne biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.

 

Udzielanie zamówień, do których nie stosuje się ustawy
§ 5


1.     W celu wyłonienia podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie, zamawiający publikuje na stronie internetowej Fundacji ogłoszenie i zaproszenie do składania ofert, zawierające co najmniej opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin, do którego należy złożyć ofertę. Zamawiający może przekazać zapytanie ofertowe do wybranych przez siebie podmiotów świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
2.     Zapytania ofertowe zamawiający przekazuje, według swojego wyboru, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3.     Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej opis przedmiotu zamówienia oraz termin, do którego należy złożyć ofertę.

§ 6

1.     Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, które zostały złożone zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie. Kryteria uznania oferty za najkorzystniejszą podawane są w ogłoszeniu o zamówieniu.
2.     W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający może udzielić zamówienia podmiotowi, który złożył ofertę.

§ 7

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w formie pisemnej, a jeżeli przepisy dla ważności umowy wymagają określonej formy, zamawiający zawiera umowę w wymaganej formie.

§ 8

Zamawiający jest zobowiązany prowadzić dokumentację postępowania. Dokumentacja zawiera co najmniej informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia określoną zgodnie z art. 32 – 35 ustawy Prawo zamówień publicznych, dowód przekazania zapytania ofertowego, złożone oferty oraz umowę.

§ 9

1.     Zamawiający, udzielając zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 5 000 euro, może nie stosować zapisów, § 5 ust. 2 regulaminu oraz § 7 regulaminu. W takim przypadku dla potrzeb dokumentacji postępowania dowodem zapytania ofertowego i złożenia oferty może być notatka służbowa, natomiast dowodem zawarcia umowy faktura VAT lub rachunek.
2.     W przypadku konieczności udzielenia pilnego zamówienia, stosuje się ust. 1.
3.     Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 250 euro mogą być udzielane z pominięciem czynności opisanych w § 5-8.

Udzielanie zamówień z zastosowaniem ustawy
§ 10

1.    Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
2.    Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania określone w regulaminie.

§ 11

1.     Kierownik zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia komisję przetargową, składającą się co najmniej z trzech osób.
2.     Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
3.     Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

§ 12

Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej działającej jako pełnomocnik zamawiającego.

Załącznik

Joomla templates by a4joomla