Załącznik do uchwały Rady Fundacji nr 3/2013
z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

§ 1

Zarząd Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich, zwany w dalszej części Regulaminu „Zarządem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji, uchwał Rady Fundacji i postanowień niniejszego regulaminu.

 § 2

Zarząd jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji:
●    reprezentuje Fundację na zewnątrz,
●    kieruje działalnością Biura Fundacji,
●    działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu,
●    zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
●    za swoją pracę odpowiada przed Radą Fundacji.

 § 3

1. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji na okres 5 lat.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Dyrektora (ewentualnie zastępcy oraz sekretarza).
3. Funkcja Dyrektora powierzana jest przez Radę Fundacji jednemu z członków Zarządu, rozdział pozostałych funkcji w Zarządzie ustalają w formie uchwały jego członkowie na pierwszym spotkaniu.
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie lub są zatrudniani przez Fundację.
5. Pełnienie funkcji Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1)    złożenia rezygnacji;
2)    śmierci;
3)    sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
4)    odwołania przez Radę Fundacji.
6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 § 4

Do zakresu działań Zarządu należy:
1. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Fundacji,
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji,
4. kierowanie działalnością Biura Fundacji,
5. nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
6. tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur, zakładów oraz innych placówek Fundacji w kraju i za granicą, na wniosek lub po akceptacji Rady,
7. opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, uchwalonych przez Radę,
8. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
9. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów, oraz proponowanie zmian w statucie Fundacji,
10. powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z realizacją poszczególnych programów, po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji,
11. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji,
12. opracowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca danego roku,
13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14. zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Rady Fundacji i regulaminów,
15. udzielanie kontrolującym oraz Radzie Fundacji wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Fundacji.

 § 5

1. Zarząd Fundacji w miarę potrzeb i możliwości, oraz po akceptacji Rady, ustanawia stanowiska etatowe, tworząc Biuro Fundacji.
2. Zarząd kieruje pracą powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje, zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
3. Pracownikami biura mogą być członkowie Zarządu Fundacji.
4. Zarząd udziela pełnomocnictwa osobie kierującej Biurem do prowadzenia spraw bieżących Fundacji.
5. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp, ppoż., warunków socjalnych i sanitarnych.
6. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
7. Poszczególni pracownicy Biura działają w oparciu o zakres zadań i obowiązków określony dla nich przez Zarząd Fundacji.

 § 6

1. Zarząd jest organem kolegialnym. Decyzje zarządu mają formę uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Dyrektora Zarządu i odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.
4. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
5. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
6. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji.
7. Głosowania odbywają się jawnie, a na wniosek choćby jednej osoby tajnie.
8. Decyzje i uchwały Zarządu Fundacji, zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. W zebraniach Zarządu poza członkami zarządu mogą brać udział goście zaproszeni przez Dyrektora Zarządu, członkowie Rady Fundacji lub osoby upoważnione przez nich, przy czym osoby spoza Zarządu mają na zebraniach Zarządu wyłącznie głos doradczy.
10. Zarząd prowadzi rejestr uchwał,
11. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu,
12. W razie konfliktu interesów Fundacji z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

 § 7

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Dyrektor Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 8

Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:
1. Dyrektor Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Fundację na zewnątrz, odpowiada za sprawy finansowe Fundacji, w przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje Zastępca Dyrektora.
2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu, oraz bieżącą korespondencję Zarządu.

 § 9

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennym.

 § 10

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Fundacji kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 § 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji.

Joomla templates by a4joomla