Załącznik do uchwały Rady Fundacji nr 3/2013
z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

1. Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich zwana dalej Fundacją prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów Fundacji.

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, zakłady, lub bezpośrednio przez samą Fundację. Działalność gospodarcza może także polegać na udziale w spółkach handlowych lub cywilnych.

4. Za organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

5. Zarząd prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • działalności wydawniczej i kolportażu,
  • organizowania konferencji, sympozjów, imprez naukowych i kulturalnych, itd.,
  • prac badawczo-rozwojowych w zakresie określanym przez cele Fundacji,
  • wykonywania ekspertyz naukowych w zakresie określanym przez cele Fundacji.

6. Każde przedsięwzięcie gospodarcze, musi być poprzedzone sporządzeniem i zatwierdzeniem przez Zarząd planu oraz kosztorysu.

7. Środki z majątku i dochodów Fundacji mogą być przeznaczane na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Radę Fundacji.

8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Radę Fundacji.

9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji.

Joomla templates by a4joomla