Fundacja im. Zofii i Witolda H. Paryskich, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona w testamencie ś.p. Zofii Radwańskiej-Paryskiej z 3 maja 2001r., spisanym przez Zbigniewa Mirka w dniu 12 czerwca 2001r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§1.

Postanowienia ogólne

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą fundacji jest miasto Zakopane.

3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

4.Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami.

5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

7. Fundacja może używać swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego, oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§2.

Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest opieka nad materiałami naukowymi dotyczącymi Tatr i Podtatrza, pozostawionymi jej przez Zofię i Witolda H. Paryskich w Zakopanem, i zapewnienie ich wykorzystania zgodnie z wolą patronów Fundacji, oraz kontynuacja ich dzieła poprzez szeroko pojętą promocję multidyscyplinarnych badań naukowych i inwentaryzacyjnych nad przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem Tatr i Podtatrza, oraz wspieranie działań na rzecz ochrony tożsamości przyrodniczo-kulturowego tego regionu.

2. Celami Fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej oraz z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

2.1.  zabezpieczenie i wykorzystanie zgodnie z wolą ofiarodawców materiałów naukowych dotyczących Tatr i Podtatrza, pozostawionych Fundacji przez Zofię i Witolda H. Paryskich (publikacje, organizacja zbiorów muzealnych, itd.),

2.2. opieka merytoryczna i wspieranie działalności „Izby Pamięci” i „Biblioteki im. Z. i W. H. Paryskich” przy Tatrzańskim Parku Narodowym,

2.3. inspirowanie, inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych, prac przeglądowych, inwentaryzacyjnych, bibliograficznych, syntez, itd., dotyczących szeroko pojętego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Tatr i Podtatrza (badania przyrodnicze, etnograficzne, etnologiczne, językoznawcze),

2.4. wspieranie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy o regionie Tatr i Podtatrza,

2.5. inspirowanie, inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz zintegrowanej ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Tatr i Podtatrza.

3. Cele Fundacji realizowane są poprzez:

3.1. przygotowanie, opracowanie edytorskie i wydanie drukiem materiałów pozostawionych Fundacji przez jej patronów,

3.2. zabezpieczenie i przekazanie stosownym organizacjom oryginalnych materiałów i zbiorów patronów Fundacji, zgodnie z ich życzeniem, oraz piecza nad właściwym ich wykorzystaniem,

3.3. nadzór nad organizacją i udostępnieniem „Izby Pamięci” i „Biblioteki im. Z. i W. H. Paryskich” i stała opieka nad ich działalnością,

3.4. inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie prac i badań naukowych w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji,

3.5. wspieranie finansowe, organizacyjne i merytoryczne zewnętrznych inicjatyw naukowych w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji,

3.6. tworzenie i udostępnianie zbiorów danych, dotyczących różnych dziedzin wpisujących się w problematykę związaną z celami Fundacji,

3.7. udzielanie fachowych porad i sporządzanie ekspertyz w zakresie problematyki związanej celami Fundacji,

3.8. prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej problematyki związanej z celami Fundacji,

3.9. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz upowszechniania problematyki związanej z celami Fundacji, poprzez organizowanie zjazdów, sesji, wystaw, warsztatów i spotkań, akcji promocyjnych, konferencji na tematy naukowe i ekologiczne,

3.10. podejmowanie inicjatyw na rzecz stworzenia stosownych programów społecznych i państwowych, struktur i zabezpieczeń legislacyjnych, zapewniających skuteczną ochronę przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Tatr i Podtatrza,

3.11. tworzenie rejestru potencjalnych fundatorów (osób i instytucji), zainteresowanych wspieraniem celów Fundacji,

3.12. gromadzenie środków finansowych oraz innych zasobów na rzecz realizacji celów i zadań Fundacji.

 

§3.

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią: prawa autorskie do wszystkich dzieł autorstwa oraz współautorstwa Zofii Radwańskiej-Paryskiej oraz odziedziczone przez nią po mężu, a w szczególności prawa autorskie do dzieł: „Historia poznania Andów” (W.H. Paryskiego), „Słownik geograficzno-historyczny Tatr i Podtatrza” (W.H. Paryskiego), „Bibliografia Tatr i Podtatrza” (W.H. Paryskiego) oraz „Słownik Gwary Podhalańskiej” (Z. i W.H. Paryskich), jak również zbiory, o których mowa w testamencie oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji.

2. Na dochody Fundacji składają się:

2.1. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji poczynione przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

2.2. dochody z działalności gospodarczej,

2.3. dochody z operacji finansowych,

2.4. dochody z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

2.5. dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,

2.6. odsetki bankowe,

2.7. inne wpływy i dochody.

3. Dla pozyskiwania środków potrzebnych do realizacji zadań statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów.

3.1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, zakłady, lub bezpośrednio przez samą Fundację. Działalność gospodarcza może także polegać na udziale w spółkach handlowych lub cywilnych.

3.2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności:

- zarządzanie prawami autorskimi do dzieł wchodzących w skład majątku Fundacji,

- prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażu,

- organizowanie konferencji, sympozjów, imprez naukowych i kulturalnych, itd.,

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie określanym przez cele Fundacji,

- wykonywanie ekspertyz naukowych w zakresie określanym przez cele Fundacji.

3.3. Szczegółowy przedmiot, zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określi "Regulamin działalności gospodarczej" przyjęty przez Radę Fundacji w uchwale o podjęciu działalności.

3.4. Środki z majątku i dochodów Fundacji mogą być przeznaczane na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.

 

§4.

Organa Fundacji

1. Organami Fundacji są:

1.1. Rada Fundacji,

1.2. Zarząd Fundacji,

2. Głosowania odbywają się jawnie, a na wniosek choćby jednej osoby tajnie.

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji, z wyjątkiem uchwały o likwidacji, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§5.

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji może liczyć maksymalnie 12 osób, a jej kadencja trwa 5 lat.

2. Członkami Rady Fundacji są dożywotnio wszyscy członkowie 9-osobowej Komisji wyznaczonej przez Z. Radwańską-Paryską w testamencie (załącznik do statutu), chyba że sami zdecydują inaczej; mają oni także prawo dokooptowania do składu pierwszej Rady dodatkowych członków.

3. Nowi członkowie Rady wybierani są na zasadzie kooptacji przez istniejącą Radę, spośród osób wpisujących się swoją wcześniejszą specjalizacją i aktywnością w profil działania Fundacji. Zaleca się, aby każdorazowo w skład Rady wchodzili przedstawiciele: Tatrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Tatrzańskiego, Biblioteki Miejskiej w Zakopanem, Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

4. Przynajmniej 1/3 nowej Rady muszą stanowić członkowie Rady ustępującej.

5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Każdy z członków Rady może złożyć rezygnację bez podania jej powodów.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracą Rady.

7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, względnie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 składu Rady. Posiedzenia powinny się odbywać co najmniej raz w roku w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

8. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:

8.1. realizacja i propagowanie celów, dla których została powołana Fundacja,

8.2. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

8.3. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, planów, programów działania, oraz sprawozdań Zarządu,

8.4. nadzór i kontrola Zarządu,

8.5. badanie okresowych sprawozdań Zarządu i rocznych sprawozdań finansowych,

8.6. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji i ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,

8.7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

8.8. uchwalanie programów działania Fundacji,

8.9. zatwierdzanie projektów zmian w statucie Fundacji,

8.10. zatwierdzanie wniosków Zarządu co do wielkości środków pochodzących z dochodu z działalności gospodarczej przeznaczonych na inwestycje i przygotowania programów realizacyjnych Fundacji,

8.11. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.

9. Rada Fundacji może powoływać zespoły rzeczoznawców celem przygotowania programów realizacyjnych Fundacji.

10. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

11. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa "Regulamin Rady Fundacji im. Zofii i Witolda H. Paryskich".

 

§6.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Dyrektora, a w przypadku wieloosobowego zarządu również jego zastępcy oraz sekretarza.

2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie lub są zatrudniani przez Fundację.

3. Zarząd Fundacji w miarę potrzeb i możliwości, oraz po akceptacji Rady, ustanawia stanowiska etatowe.

4. Do zakresu działań Zarządu należy:

4.1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

4.2. kierowanie działalnością Biura Fundacji,

4.3. nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,

4.4. tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur, zakładów oraz innych placówek Fundacji w kraju i za granicą, na wniosek lub po akceptacji Rady,

4.5. opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, uchwalonych przez Radę,

4.6. realizowanie uchwał Rady Fundacji,

4.7. powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z realizacją poszczególnych programów,

4.8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

4.9. opracowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca danego roku.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Dyrektora Zarządu i odbywają się co najmniej raz na kwartał.

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji im. Zofii i Witolda H. Paryskich”, zatwierdzany przez Radę Fundacji.

 

§8.

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 

§9.

Gospodarka finansowa Fundacji

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.

 

§10.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały, po uprzednim opiniowaniu projektu przez Zarząd Fundacji. Zmiana Statutu nie może naruszać podstawowych celów Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji, w przypadkach wskazanych w ustawie, podejmuje Rada Fundacji. Uchwała zapada większością trzech czwartych głosów uprawnionych do udziału w zebraniu.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o likwidacji mianuje likwidatorami inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów określa zebranie likwidacyjne.

4. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji przekazuje się na cele wskazane przez Radę w decyzji o likwidacji.

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji, który został zmieniony uchwałą nr 4/2013 z dnia 5 października 2013 roku, oraz 5/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

Joomla templates by a4joomla