FORMULARZ OFERTY

na dostawę/usługi/roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 euro

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

ul. Chałubińskiego 42a

34-500 Zakopane

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA I PUBLICZNE UDOSTĘPNIENIE PIERWSZEJ CZĘŚCI ARCHIWUM TEMATYCZNEGO ZOFII I WITOLDA PARYSKICH”

CPV - 72317000-0 (Usługi przechowywania danych)

III. Wymagania związane z wykonaniem:

- przechowywanie i udostępnianie zasobów w domenie publicznej,

- objętość przechowywanego zbioru ok. 2 TB,

- okres przechowywania: dożywotnio,

- termin wykonania: od 1.07.2013 do 30.12.2013 r.

IV. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27.03.2013 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty,

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

VI. Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................

1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto: .................................. zł

słownie brutto: ............................... zł

w tym podatek VAT: ....................... zł

słownie podatek VAT: ...................... zł

2.   Deklaruję ponadto:

1)   termin wykonania zamówienia: .................................

2)   miejsce wykonania zamówienia: ...............................

3)   okres gwarancji: ....................................................

4)   warunki płatności: ..................................................

3.    Oświadczam, że:

-   po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-   w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu oferty.

4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

3) ……………………………………………………………………………………………………. ,

4) ……………………………………………………………………………………………………. ,

...................................                .................................................

(pieczęć Wykonawcy)                            (podpis osoby uprawnionej)

Joomla templates by a4joomla