FORMULARZ OFERTY

 

na dostawę/usługi/roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 euro

 

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

ul. Chałubińskiego 42a

34-500 Zakopane

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

DRUK PLAKATÓW, ZAPROSZEŃ I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „ZAKOPIAŃSKIE OBCHODY 160 ROCZNICY URODZIN HRABIEGO WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO”

CPV: 22300000-3 (Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki)

III. Wymagania związane z wykonaniem:


- druk plakatu formatu B1, kolor, papier kredowy, nakład 100 szt.

- druk plakatów formatu B2, kolor, papier kredowy, nakład 5 x 50 szt.

- przygotowanie i druk ulotki informacyjnej format A4, papier kreda 130 g, 4+4, składana w C, nakład: 150 szt.

- druk zaproszeń formatu A4 (składane do A5), 4+4, nakład 5 x 200 szt.

- koperty formatu A5 wraz z nadrukiem logotypu 1000 szt.

- przygotowanie i druk gadżetu „kostki” format A4,4+0, karton, nakład 500 szt.

- skład i druk broszurki: format B5, 32 strony kolor (papier offset 80g), okładka kolorowa (papier kreda 250 g), oprawa zeszytowa, nakład 100 szt.

- przygotowanie i druk naklejki, format A3, papier samoprzylepny, nakład 125 szt.

- termin wykonania: od 15.05.2013 do 30.12.2013 r.

 

IV. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10.04.2013 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty,

 

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

 

 

 

 

VI. Nazwa i adres Wykonawcy

 

NIP .................................................

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto: ………...……… zł

słownie brutto: ………………………………………..…………………………………….……zł

w tym podatek VAT: ………………zł

słownie podatek VAT: …………………………………………………………………..…….. zł

2.   Deklaruję ponadto:

1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

5)   ………………………………………………………………………………….……………..

3. Oświadczam, że:

-     po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-     w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

3) ……………………………………………………………………………………………………. ,

4) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

.................................................................        .................................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                                            (podpis osoby uprawnionej)

Joomla templates by a4joomla