Zakopane, dnia  2017-03-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 14 000 euro

 

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

ul. Chałubińskiego 42a

34-500 Zakopane

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

ORGANIZACJA PIKNIKU POZNAJEMY MAŁOPOLSKIE PARKI NARODOWE

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

 

CZĘŚĆ 1:

Uzyskanie zgód i pozwoleń na organizację imprezy, zorganizowanie miejsca piknikowego (namioty, prąd, scena, nagłośnienie, osoby prowadzące, stoliki i krzesła dla dzieci):

- wynajęcie namiotów (10 szt x 25m2),
- wyposażenia namiotów (stołi i krzesła dla obsługi),
- toalety typu Toi-Toi- (3 szt),
- zadaszona scena- 1 szt., nagłośnienie
- dostęp do prądu dla każdego namiotu (możliwość podpięcia urządzeń na 230 V);
- stoliki i krzesełka (małe dostosowane dla dzieci) - 20 kompletów (stolik i 5 krzesełek);
- konferansjer;
- materiały dla dzieci (tatuaże: 6 wzorów x 5,5 x 5,5 cm, jeden kolor- 1000 szt, drewniane zwierzęta do kreatywnych zabaw - 5 wzorów x 100 szt.)

- termin realizacji: 21.05 2017 r.

CZĘŚĆ 2:

Przygotowanie informacji prasowych, reklama pikniku w mediach elektronicznych, ulotki informujące o wydarzeniu.

Promocja pikniku:
- przygotowanie pism do Wojewody, Marszałka, WIOŚ o patronaty honorowe, oraz patronaty prasowe do Telewizji Kraków, Radia Kraków oraz Gazety Krakowskiej;
- promocja pikniku w Parku Jordana w sobotę poprzedzającą piknik, promocja w godzinach 12-14 (5 osób w strojach zwierząt rozdających ulotki),
- roll-up - 6 szt. z książką obrazkową,
- czyszczenie chemiczne strojów po pikniku,
- promocja wydarzenia w internecie, płatna reklama na facebooku (w tygodniu poprzedzającym) skierowana do grupy docelowej rodziców z dziećmi mieszkających w Krakowie,
- balony z logotypem programu- 300 szt.,
- przygotowanie materiałów prasowych dla dziennikarzy,
- przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych działań.

- termin realizacji: do 21.05 2017 r.

CZĘŚĆ 3:

Przygotowanie materiałów edukacyjnych programu Przyjaciel paku narodowego.

- przygotowanie i druk materiałów na piknik 16 x 2000 szt, cz-b, format A5
- przygotowanie i duk przewodnika do ksiązki obrazkowej W Ojcowskim Parku Narodowym-  kolor, nakład 500 szt, format 172 x 218 mm, stron ok. 40
- dostawa kolorowanki stworzonej na podstawie książki obrazkowej "W Ojcowskim Parku Narodowym"- 8 stron cz-b + okładka 4+0; format A3; nakład 1000 szt.

- termin realizacji: do 21.05 2017 r.

IV. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 7.04.2017 r. na Formularzu Oferty.

Ofertę można składać na każdą z wyszczególnionych części.

 

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

FORMULARZ OFERTY

 

ORGANIZACJA PIKNIKU POZNAJEMY MAŁOPOLSKIE PARKI NARODOWE

 

I. Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

NIP .................................................      

 

1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CZĘŚĆ 1.

Cenę brutto: ………..............……… zł

słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

CZĘŚĆ 2.

Cenę brutto: ………...............……… zł

słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

CZĘŚĆ 3.

Cenę brutto: ………...............……… zł

słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł


2.  Deklaruję ponadto:

1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

4)   warunki płatności – przelew 30 dni,

5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 

3.    Oświadczam, że:

-  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

  określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 

4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

3) ……………………………………………………………………………………………………. ,

4) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

 

 

.................................................................                      .................................................................

                                (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla