Zakopane, dnia  2015-03-02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 14 000 euro

 

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

 Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

 ul. Chałubińskiego 42a

 34-500 Zakopane

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

       ORGANIZACJA PIKNIKU EDUKACYJNEGO W KRAKOWIE W PARKU JORDANA

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

 Część 1

 Organizacja pikniku
- uzyskanie zgód i pozwoleń na organizację imprezy;
- przygotowanie namiotów dla każdego współorganizatora - 10 szt. (pow. ok 25 m2);
- przygotowanie dużego namiot, gdzie w przypadku niepogody będzie można organizować różne aktywności, ściany ściągane (pow. ok. 150 m2);
- zapewnienie toalet (typu Toi-Toi);

 Część 2

 Organizacja pikniku
- zapewnienie dostępu do prądu dla każdego namiotu (możliwość podpięcia urządzeń na 230 V);
- zapewnienie stolików i krzesełek (małe dostosowane dla dzieci oraz dużych dla organizatorów) - 15 kompletów (stolik i krzesełka – małe i duże);
- zapewnienie nagłośnienia, oraz pozwoleń związanych z puszczaniem utworów muzycznych;
- zapewnienie sceny;
- zapewnienie konferansjerów (2 osoby);
- zapewnienie posiłku dla organizatorów i 80 wolontariuszy (lunch, drożdżówki, napoje);
- zapewnienie przekąsek, napojów i batonów dla uczestników pikniku (ok. 2.000 osób)

Promocja pikniku
- audycja radiowa o każdym parku, zapewnienie udziału radia w wydarzeniu;
- promocja imprezy (radio, internet, media elektroniczne oraz lokalne i regionalne) + materiał prasowy dla gazet (press pack),
- przygotowanie kostiumu pszczoły dla osoby dorosłej.
- film promujący program „Przyjaciel parku narodowego” (do zamieszczenia na stronach parków narodowych, stronie www.przyjacielpn.pl), czas ok. 8 minut,
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań promocyjnych

 
Część 3

 Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promujących program Przyjaciel Parku Narodowego
 - ulotki promocyjne (format DL) - 12.000 szt.;
 - roll up- 5 szt.;
 - plakaty, format B2 - 500 szt.;
 - kartki z ćwiczeniami, obejmujące tematyką wszystkie PN, będące zachętą do odwiedzenia PN, może on pełnić także rolę przewodnika po imprezie, będzie można zbierać “pieczątki” a potem odebrać medal, format A5, 20 kompletów- 2000 szt.;
 - okolicznościowe pieczątki programu dla każdego PN (wielkośći medalu) – 5 szt.;
 - okolicznościowy medal drewniany promujący program (w stylu medali produkowanych dla PN), który będzie można dostać jeśli odwiedzi się wszystkie stoiska wykona aktywność na stoisku i zbierze pieczątki – 2000 szt.;
 

- termin realizacji: 12.04.2015 r., filmy promujące program - do 30 kwietnia 2015 r.

 

 IV. Ofertę należy:

 złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 9.03.2015 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty.

 
 V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

VI. INFORMACJA DODATKOWA
Realizacja części 1, 2 i 3 uzależniona jest od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, na który Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie pikniku.

 

FORMULARZ OFERTY

 

ORGANIZACJA PIKNIKU EDUKACYJNEGO W KRAKOWIE W PARKU JORDANA

 

I. Nazwa i adres Wykonawcy

 NIP .................................................     

 1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Część 1

 Cenę netto: ............................................. zł

 Słownie netto: .................................................................................................................... zł

 Cenę brutto: ………...……… zł

 słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 Część 2

 Cenę netto: ............................................. zł

 Słownie netto: .................................................................................................................... zł

 Cenę brutto: ………...……… zł

 słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 Część 3

 Cenę netto: ............................................. zł

 Słownie netto: .................................................................................................................... zł

 Cenę brutto: ………...……… zł

 słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 2.  Deklaruję ponadto:

 1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

 2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

 3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

 4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

 5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 

3.    Oświadczam, że:

 -  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

 -  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

.................................................................                      .................................................................

      (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

 

Joomla templates by a4joomla