Zakopane, dnia  2015-03-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 30 000 euro

  l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

 Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

 ul. Chałubińskiego 42a

 34-500 Zakopane

  II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK KSIĄŻKI„ŚPIEWKI GÓRALSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

  III. Wymagania związane z wykonaniem:

 1.    Projekt i skład książki „Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży”

 2.    Druk książki w nakładzie 500 egz.

 Parametry techniczne:

 96 stron, format 150 x 150 mm, 

 papier kreda mat 130-135 g/m2 (4+4),

 okładka (4+0) karton 250 g/m2 foliowana matowo, lakier wybiórczo,

 arkusze szyte nićmi, 

 3.    Tłoczenie płyty na podstawie dostarczonego wzoru. Płyta będzie integralnym elementem składowym książki. Płyta z kolorowym nadrukiem zaprojektowanym przez Zleceniobiorcę. Nakład-500 szt. Płyta będzie miała być umieszczona w książce.

  Termin przekazania materiałów do składu: 30.06.2015

 Termin wykonania zlecenia: do 15.08.2015 r.

 IV. Ofertę należy:

 złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15.04.2015r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty.

 V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późn. zmian., zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

 

FORMULARZ OFERTY

 PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK KSIĄŻKI „ŚPIEWKI GÓRALSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

 I. Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

NIP .................................................      

 

1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Cenę netto: ............................................. zł

 Słownie netto: .................................................................................................................... zł

 Cenę brutto: ………...……… zł

 słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 2.  Deklaruję ponadto:

 1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

 2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

 3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

 4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

 5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 

3.    Oświadczam, że:

 -  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

 -  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

   określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 

4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

.................................................................                      .................................................................

                                 (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

 

Joomla templates by a4joomla