Zakopane, dnia  2015-03-29

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 30 000 euro

 l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

ul. Chałubińskiego 42a

34-500 Zakopane

 II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

      NAGRANIE PŁYTY ZE ŚPIEWKAMI GÓRALSKIMI

 III. Wymagania związane z wykonaniem:

 1.    Przeprowadzenie nagrania zespołu dziecięcego Zornica oraz Kapeli góralskiej Jutrzenka, w czasie którego wykonanych zostanie 30 śpiewek góralskich oraz melodii i dźwięków wykonywanych na instrumentach pasterskich: dudach, złóbcokach, basach, dzwonkach, trombitach. Nagranie będzie się odbywało w częściach (2-4). Całość nagrania wyniesie około 45 minut.

2.    Dostarczenie nagranego materiału na nośniku cyfrowym w formacie mp3, oraz źródłowym w 2 egzemplarzach. Przygotowanie płyty wzorcowej na podstawie której stworzone zostaną kopie.

 - termin realizacji: do 30.06.2015 r.

 IV. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15.04.2015r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty.

 V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późn. zmian., zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

 
 

FORMULARZ OFERTY

 NAGRANIE PŁYTY ZE ŚPIEWKAMI GÓRALSKIMI

 I. Nazwa i adres Wykonawcy

 

NIP .................................................      

 1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Cenę netto: ............................................. zł

Słownie netto: .................................................................................................................... zł

Cenę brutto: ………...……… zł

słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 2.  Deklaruję ponadto:

1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 3.    Oświadczam, że:

-  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

  określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………. ,

2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

.................................................................                      .................................................................

                                (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

Joomla templates by a4joomla