Zakopane, dnia  2015-01-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 14 000 euro

 

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

 Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

 ul. Chałubińskiego 42a

 34-500 Zakopane

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 ZAPROJEKTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO WPROWADZANIE, ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZDIGITALIZOWANEGO MATERIAŁU W PRZYSTĘPNEJ FORMIE W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA FISZEK Z BIBLIOGRAFIĄ TATR I PODTATRZA WITOLDA HENRYKA PARYSKIEGO”

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

 - opracowanie uproszczonej struktury bazy danych bibliografii tatrzańskiej dostosowanej do informacji zawartych na fiszkach

 - zaproponowanie mechanizmów zarządzania zgromadzonymi danymi

 - zaproponowanie mechanizmów udostępniania zdigitalizowanego materiału w przystępnej formie

 - zaproponowanie mechanizmu automatyzacji przygotowywania metadanych w schemacie DublinCore na podstawie danych zgromadzonych w bazie

 - zaproponowanie mechanizmu łączenia informacji zawartych w bazie danych z plikami DJVu

 - zaproponowanie pełnej struktury bazy danych bibliografii tatrzańskiej (wykorzystującej strukturę uproszczoną), która będzie wypełniana informacjami przez internautów

 - zaproponowanie procedur dodawania informacji do bibliografii przez zalogowanych użytkowników

 - zaproponowanie procedur moderowania zamieszczanych wpisów

 - termin realizacji: 1.03-15.03 2015 r.

 - w wykonaniu zlecenia wezmą udział osoby z odpowiednim doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje i realizujące w przeszłości projekty współfinansowane ze środków MKiDN.

  

IV. Ofertę należy:

 złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17.02.2015 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty.

 

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

 

FORMULARZ OFERTY

 

ZAPROJEKTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO WPROWADZANIE, ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZDIGITALIZOWANEGO MATERIAŁU W PRZYSTĘPNEJ FORMIE W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA FISZEK Z BIBLIOGRAFIĄ TATR I PODTATRZA WITOLDA HENRYKA PARYSKIEGO”

 I. Nazwa i adres Wykonawcy

 

NIP .................................................             

 

1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Cenę netto: ............................................. zł

 Słownie netto: .................................................................................................................... zł

 Cenę brutto: ………...……… zł

 słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 

2.         Deklaruję ponadto:

 1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

 2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

 3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

 4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

 5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 

3.    Oświadczam, że:

 -  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

 -  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 

4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1) wykaz osób, które będą realizowały zlecenie wraz z informacją o  ich doświadczeniu ,

 2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 3) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 4) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

.................................................................                      .................................................................

   (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla