Zakopane, dnia  2015-01-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na dostawę/usługi/roboty budowlane  o wartości poniżej 14 000 euro

 

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

ul. Chałubińskiego 42a

34-500 Zakopane

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

WYKONANIE BAZY DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ZASOBACH W SIECI INTERNET, ORAZ STRONY DEDYKOWANEJ PROJEKTOWI W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA FISZEK Z BIBLIOGRAFIĄ TATR I PODTATRZA WITOLDA HENRYKA PARYSKIEGO”

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

- możliwość eksportu danych do plików *.txt z zachowaniem struktury zbioru

- możliwość filtrowania danych

- możliwość zarządzania danymi udostępnianymi do publikacji

- możliwość uzupełniania opisu przez zalogowanych użytkowników

- strona ma nawiązywać grafiką do strony prezentującej zawartość archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich http://krokus.tpn.pl/teczkipar/teczki.php?

- mechanizmy ułatwiające wprowadzanie informacji z fiszek indeksowych

- udostępnianie opracowanych danych na stronie projektu w przystępnej formie

- mechanizmy ułatwiające moderowanie wpisywanych przez internautów informacji

- szczegółowa struktura pól bazy danych będzie podana po opracowaniu jej przez zespół

- termin realizacji: 1.04-30.04 2015 r.

- w wykonaniu zlecenia wezmą udział osoby z odpowiednim doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje i realizujące w przeszłości projekty współfinansowane ze środków MKiDN.

 

IV. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 13.02.2015 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty.

 

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

 Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

FORMULARZ OFERTY

 

WYKONANIE BAZY DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ZASOBACH W SIECI INTERNET, ORAZ STRONY DEDYKOWANEJ PROJEKTOWI W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA FISZEK Z BIBLIOGRAFIĄ TATR I PODTATRZA WITOLDA HENRYKA PARYSKIEGO”

 

I. Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

NIP .................................................      

 

1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: ............................................. zł

Słownie netto: .................................................................................................................... zł

Cenę brutto: ………...……… zł

słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł

 

2.  Deklaruję ponadto:

1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….………..,

2)   miejsce wykonania zamówienia: …………………………………………………………..,

3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..…..,

4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…,

5)   ………………………………………………………………………………….……………..

 

3.    Oświadczam, że:

-  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

  określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje).

 

4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) wykaz osób, które będą realizowały zlecenie wraz z informacją o  ich doświadczeniu ,

2) ……………………………………………………………………………………………………. ,

3) ……………………………………………………………………………………………………. ,

4) ……………………………………………………………………………………………………. ,

 

 

 

.................................................................                      .................................................................

                                (pieczęć Wykonawcy)                                                                       (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla