Rada Fundacji może liczyć maksymalnie 12 osób, a jej kadencja trwa 5 lat.

Członkami Rady Fundacji są dożywotnio wszyscy członkowie 9-osobowej Komisji wyznaczonej przez Z. Radwańską-Paryską w testamencie (załącznik do statutu), chyba że sami zdecydują inaczej; mają oni także prawo dokooptowania do składu pierwszej Rady dodatkowych członków.

Nowi członkowie Rady wybierani są na zasadzie kooptacji przez istniejącą Radę, spośród osób wpisujących się swoją wcześniejszą specjalizacją i aktywnością w profil działania Fundacji. Zaleca się, aby każdorazowo w skład Rady wchodzili przedstawiciele: Tatrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Tatrzańskiego, Biblioteki Miejskiej w Zakopanem, Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

Przynajmniej 1/3 nowej Rady muszą stanowić członkowie Rady ustępującej.

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Każdy z członków Rady może złożyć rezygnację bez podania jej powodów.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracą Rady.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, względnie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 składu Rady. Posiedzenia powinny się odbywać co najmniej raz w roku w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

Rada Fundacji może powoływać zespoły rzeczoznawców celem przygotowania programów realizacyjnych Fundacji.

Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:

 • realizacja i propagowanie celów, dla których została powołana Fundacja,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, planów, programów działania, oraz sprawozdań Zarządu,
 • nadzór i kontrola Zarządu,
 • badanie okresowych sprawozdań Zarządu i rocznych sprawozdań finansowych,
 • zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji i ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • uchwalanie programów działania Fundacji,
 • zatwierdzanie projektów zmian w statucie Fundacji,
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu co do wielkości środków pochodzących z dochodu z działalności gospodarczej przeznaczonych na inwestycje i przygotowania programów realizacyjnych Fundacji,
 • ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.
Joomla templates by a4joomla