Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków.
Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
Do zakresu działań Zarządu należy:
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, uchwalonych przez Radę,
- realizowanie uchwał Rady Fundacji,
- powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z realizacją poszczególnych programów,
- przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
- opracowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca danego roku.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Dyrektora Zarządu i odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Joomla templates by a4joomla